4-Hydroxyphenylpyruvic acid

1,2,4-trichlorobenzene.png