[3-(furan-2-yl)-5-methylsulfanyl-1,2,4-triazol-1-yl]-(2-methoxyphenyl)methanone

1,2,4-trichlorobenzene.png