5-(1,3-benzothiazol-2-yl)-2-methoxyphenol

1,2,4-trichlorobenzene.png