Benzenediazonium, 4-((3-carboxy-4-hydroxyphenyl)azo)-, inner salt

1,2,4-trichlorobenzene.png