Phenol, 2-methyl-4-((4-(methylamino)phenyl)azo)-

1,2,4-trichlorobenzene.png