2-Methyl-4-((4-(methylamino)phenyl)azo)phenol

1,2,4-trichlorobenzene.png