5-(4-Nitrophenyl)-2-furaldehyde 2-phenylhydrazone

1,2,4-trichlorobenzene.png