1-Methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine

1,2,4-trichlorobenzene.png