2-[(1H-benzimidazol-2-ylamino)methyl]-4,6-dichlorophenol

1,2,4-trichlorobenzene.png