N-[(2-methylphenyl)methyl]-2-pyridin-3-ylquinazolin-4-amine

1,2,4-trichlorobenzene.png