2-Propenal, 3-[4-(dimethylamino)phenyl]-, (2E)-

1,2,4-trichlorobenzene.png