5-nitro-N-[4-(propan-2-ylsulfamoyl)phenyl]furan-2-carboxamide

1,2,4-trichlorobenzene.png