6,7-dimethoxy-2-phenyl-4-(4-propylpiperazin-1-yl)quinazoline

1,2,4-trichlorobenzene.png