ethyl 4-[1-(phenylcarbamoyl)piperidine-4-carbonyl]piperazine-1-carboxylate

1,2,4-trichlorobenzene.png