2,3-Dimethoxyamphetamine

1,2,4-trichlorobenzene.png