1-(3-methoxy-4-methylphenyl)propan-2-amine

1,2,4-trichlorobenzene.png