cyanomethyl-[4-(ethylamino)-6-methylsulfanyl-1,3,5-triazin-2-yl]cyanamide

1,2,4-trichlorobenzene.png