6-chloro-4-phenyl-1,2,3-benzotriazine

1,2,4-trichlorobenzene.png