methyl l-b-aspartyl-l-phenylalaninate

1,2,4-trichlorobenzene.png