5-(2,4-dimethoxyphenyl)-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole

1,2,4-trichlorobenzene.png