5-amino-4-(1H-benzimidazol-2-yl)-1-phenyl-2H-pyrrol-3-one

1,2,4-trichlorobenzene.png