3-Hydroxy-dl-kynurenine

1,2,4-trichlorobenzene.png