(4-amino-3-phenyl-2-sulfanylidene-1,3-thiazol-5-yl)-(4-methylpiperazin-1-yl)methanone

1,2,4-trichlorobenzene.png