N-[3-(diethylsulfamoyl)phenyl]-5-nitrofuran-2-carboxamide

1,2,4-trichlorobenzene.png