methyl 4-{[(dimethylamino)sulfonyl]amino}benzoate

1,2,4-trichlorobenzene.png