(e)-[4-(dimethylamino)phenyl]diazensulfons

1,2,4-trichlorobenzene.png