N-(2-Aminoethyl)piperazine

1,2,4-trichlorobenzene.png