5,12-Bis(phenylethynyl)naphthacene

1,2,4-trichlorobenzene.png