(4-aminophenyl)-(5-anilino-3-methylpyrazol-1-yl)methanone

1,2,4-trichlorobenzene.png