3-Ethyl-2-methylhexane

1,2,4-trichlorobenzene.png