2,5,8-Trimethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-6-chromanol

1,2,4-trichlorobenzene.png