2,4-DIHYDROXYBENZOPHENONE

1,2,4-trichlorobenzene.png