1-(2,3-dichlorophenyl)piperazine

1,2,4-trichlorobenzene.png