4,6-Dimethyl-2-(5-phenyl-[1,3,4]oxadiazol-2-ylmethylsulfanyl)-nicotinonitrile

1,2,4-trichlorobenzene.png