2-tert-Butyl-4-methoxyphenol

1,2,4-trichlorobenzene.png