1-[2-(2-chlorophenoxy)ethyl]benzimidazole

1,2,4-trichlorobenzene.png