1-[2-(2-chlorophenoxy)ethyl]-1H-benzimidazole

1,2,4-trichlorobenzene.png