3,4-Dimethoxyphenethylamine

1,2,4-trichlorobenzene.png