2-[1-(3,4-dimethylphenyl)tetrazol-5-yl]sulfanyl-N-(4-pyrrolidin-1-ylphenyl)acetamide

1,2,4-trichlorobenzene.png