1-ethyl-N-[(4-pyrrolidin-1-ylphenyl)methyl]tetrazol-5-amine

1,2,4-trichlorobenzene.png