9,10-Bis(phenylethynyl)anthracene

1,2,4-trichlorobenzene.png