6-methoxy-2-phenyl-4-piperidin-1-ylquinazoline

1,2,4-trichlorobenzene.png