4-chloro-N-(5-phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzamide

1,2,4-trichlorobenzene.png