ethyl 2-(furan-2-ylmethylcarbamoylamino)-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylate

1,2,4-trichlorobenzene.png