3-Dimethylaminopropylamine

1,2,4-trichlorobenzene.png