[2-(1,3-benzothiazol-2-yl)phenyl] benzoate

1,2,4-trichlorobenzene.png