[2-(1,3-benzothiazol-2-yl)phenyl] 4-(trifluoromethyl)benzoate

1,2,4-trichlorobenzene.png