2-(Dimethylamino)ethanol

1,2,4-trichlorobenzene.png