2-(4-methylphenoxy)ethyl 2-(1,3-benzothiazol-2-yl)benzoate

1,2,4-trichlorobenzene.png