2-Propyn-1-one, 1-(3-nitrophenyl)-3-phenyl-

1,2,4-trichlorobenzene.png