2-Benzylsulfanyl-5-p-tolyl-[1,3,4]oxadiazole

1,2,4-trichlorobenzene.png