2-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)-1,3-thiazol-4-yl]-N-[(4-methoxyphenyl)methyl]acetamide

1,2,4-trichlorobenzene.png